Menü Bezárás

A matematika és a nő

[Ha egy szót nem értenél, lapozz az aljára!]

A matematika és a nő

Mint az köztudott, a természet törvényeinek, jelenségeinek, teremtményeinek mindennek van valami köze a matematikához. Azonban a felületes vizsgáló számára ez a törvény felborulni látszik, amikor nőkkel kerül kapcsolatba. Szeretnénk rámutatni arra a tényre, hogy ez megfigyelés téves. A tudomány ez irányú kutatásainak fantasztikus eredményei születtek, amelyeket itt megosztunk Önnel.

Reméljük, hogy Ön is alá tudja támasztani tételeink java részét saját tapasztalatai alapján. Az állításokat általában – éppen ezért is – bizonyítás nélkül közöljük, részben annak nyilvánvalósága miatt, részben annak bizonyos hiányosságai miatt, egyes esetekben pedig annak bonyolultsága miatt.

Matematikai analízis

Alapdefiníció: A nő olyan pontok halmaza, amely fölállít egy egyenest.

Jelölés: A továbbiakban jelölje P a nők, F pedig a férfiak halmazát!

Állítás: Bármely a  (eleme  F-nek) férfi idealista elképzelése, hogy létezik b  (eleme  P-nek) nő,  hogy  belőlük (a,b) rendezett pár alkotható.

Megjegyzés: Bármely n nő topológikus vizsgálatánál nagy élményt nyújthat bizonyos belső pontjainak mélyreható analízise.

Állítás: Bármely n nőnek pontosan egy G belső pontja létezik. Ennek szokásos elnevezése G-pont.

Megjegyzés: A fenti állítás leginkább csak egzisztencia-tételként érvényesül, mert a G-pontot igen nehéz megtalálni.

Definíció: A nők fehérneműjét tartóhalmaznak nevezzük. Ha a nő sehogyan sem akar megszabadulni a tartóhalmazától, akkor azt mondjuk, hogy a nő kompakt tartójú.

Állítás: A nő nem konvex halmaz.

Állítás: A nő nyílt halmaz.

Állítás: A P halmaz felülről erősen korlátolt.

Megjegyzés: A férfi bizonyos szervét fölfoghatjuk f függvényként, a nő bizonyos szervét pedig p függvényként. Az analízis izgalmas témaköre az f és p függvények pof összetételének vizsgálata.

Állítás: f és p egymás inverzei.

Állítás: Az f függvény a p függvény közelében éri el maximumát.

Állítás: Legyen z(t) a zsebpénzünk időfüggvénye. Ekkor a nők hatására z(t) szigorúan monoton csökkenő lesz.

Állítás: Bármely n nőt intenzíven érdekli, hogy egy m férfi miféle sorozatokra képes.

 

Állítás: Legyen a férfi egy előjel.  Ekkor nagyon sok nő Leibniz-típusú sorként viselkedik, mert gyakran előjelet vált.

Megjegyzés: Még nem bizonyított hipotézis, hogy bármely a férfi esetén létezik olyan b nő, aki egyenletesen konvergál a-hoz.

Állítás: Ha n nő légzése szakaszonként folytonos, az valami egészen jót szokott jelenteni.

Állítás: Legyen n egy nő. Az n konvergenciakörében található férfiak között heves vita tárgyát képezi, hogy végül is ki legyen n érintője.

Annak a férfinak jelölése, aki megszerzi magának ezt a jogot: Qr.

Megjegyzés: Fogjuk fel a nőket függvényként, és legyen most n egy ilyen függvény. Érdekes feladat, hogy egy éjszaka alatt ki hányszor tudja n-et differenciálni. Vannak ugyanis egyszeresen differenciálható, kétszeresen differenciálható, és – a fene egye meg -végtelen sokszor differenciálható függvények is.

Állítás: Két nőt nem lehet egyidejűleg differenciálni.

Bizonyítás: Jelöljük a g és h nők együttes jelenlétét g*h-val. Ekkor (g*h)’  =  g’*h  +  g*h’,  ami  pontosan  azt jelenti, hogy először az egyiket differenciáljuk és a másikat békén hagyjuk, majd fordítva.

Állítás: Legyen n nő egy függvény. Ekkor n gyakran elég primitív függvény.

Megjegyzés: Legyenek m és n halmazok. Szerencsés esetben az m és n halmazok egymásba nyúlók. A nők esetében leggyakrabban megoldásra váró feltételes szélsőérték feladat: jussunk el a nőnél bizonyos szempontból vett extrém szélsőségekig!

Feltétel: eközben költségeink maradjanak minimálisak. Élvezetes feladat kiszámítani a nő felületi integrálját, csupán a felületre mindig merőleges egységvektort kell a férfinak biztosítania. Nőkkel való ismerkedésünk folyamán gyakran akaratlanul, de megmásíthatatlanul alkalmazzuk az eltolás műveletét.

Állítás: Bármely nő kíváncsi nem csak Dirichlet, Fejér, hanem bármely férfi magfüggvényére is.

Valószínűségszámítás

Megfigyelés: A valószínűségszámításban szereplő urnás feladatokat legszívesebben anyósunkhoz kapcsoljuk.

Megjegyzés: Azt, hogy mit rejt egy n nő vastag pulóvere, leginkább egy X valószínűségi változóval modellezhetjük. Ha kissé lejjebb siklik tekintetünk, intervallumbecslésekkel is próbálkozhatunk.

Állítás: Annak valószínűsége, hogy megszerezzük álmaink nőjét, annyi, mintha a számegyenesen próbálnánk véletlenszerűen kiszúrni egy racionális számot. (Elméletileg nulla, de azért néha ez is megtörténhet.)

Állítás: Ha úgy gondoljuk, hogy mi is találunk magunknak megfelelő nőt, akkor a Nagy Számok Törvénye csődöt mond.

Állítás: A nő természete a létező legsztochasztikusabb folyamat.

Megjegyzés: Ha a nő kidob, saját holmiainkon tapasztalhatjuk meg, mi az a szórás.

Állítás: A nők tulajdonságai normális eloszlásúak.

Megfigyelés: A férfiak azonban főként csak a várható értékek fölötti tartományokra kíváncsiak.

Állítás: Létezik egy n nő, akinek tudománytörténeti szerepe volt, ugyanis amikor Bayes ledöntötte őt, az volt a Bayes-döntés.

Gráfelmélet

Állítás: Ha a nőt gráffal reprezentáljuk, bármely n nőn található egy vágat.

Állítás: Legyen az n nő állapot-idő függvénye M. Ekkor létezik egy egzakt módon meg nem határozható T periódus (közelítőleg 28 nap), hogy adott t-re és minden egész k-ra: M(t)  =  M(t  +  kT), és ezen állapotokban  az előbbi vágat kapcsolatba hozható bizonyos hálózati folyammal.

Anti-Dijkstra tétel: Nem létezik olyan, hogy “egy nőhöz vezető legrövidebb út”.

Megjegyzések: Ha egy házibulin felhalmozott szép nőket egy gráf csúcsai reprezentálják, próbáljunk a gráfban Hamilton-úton végigmenni!

Nem érdemes olyan nővel foglalkozni, aki olyan lapos, hogy már síkba rajzolható.

Matematikai logika

A nők főtétele: Akármi is egy n nő axiómarendszere, az mindig tartalmaz ellentmondásokat.

Lineáris algebra

Definícó: Ha egy n nővel terveink vannak, akkor azt mondjuk, hogy n nekünk tetsző(leges).

Definíció: Legyenek a P halmaz elemei vektorok. Legyenek a K vektorhalmaz tagjai azon nők, akik nekünk tetsző(leges)ek. Ha K elemei nem tudnak egymásról, akkor azt mondjuk, hogy K elemei lineárisan függetlenek.

Megjegyzés: Nyilván annál jobb nekünk, minél nagyobb K rangja.

Definíció: Ha K elemei kifeszítik igényeink terét és K elemei lineárisan függetlenek, akkor K-t bázisnak nevezzük.

Megjegyzés: Ha igényeink megnőnek, újabb nőt kell bevonni a bázisba.

Ha unjuk a régit, új bázisra térünk át.

Jelölés: Legyen a férfiak bizonyos szerve egy v vektor.

Állítás: Bármely m férfinak pontosan egy v sajátvektora létezik.

Állítás: Ha egy m férfinak nincsen nőkből álló bázisa, akkor m sajátvektorára: v = 0

Állítás: Bármely n nő egy m férfi v sajátvektora esetében annak örül, minél nagyobb |v|.

Állítás: Ha egy m férfi v sajátvektorát x nő használja, akkor v algebrai multiplicitása egyenlő x-szel.

Definíció: Ha egy m férfi hátulról akar egy n nőt lineárisan transzformálni, akkor azt mondjuk, hogy az m férfi v sajátvektora az n nőre nézve ortoganális.

Definíció: Ha egy nőnek egyetlen férfi sajátvektorára sincs szüksége, akkor a nőt önadjungáltnak nevezzük.

Absztrakt algebra

Definíció: A nőt – mint algebrai struktúrát – testnek nevezzük.

Állítás: Bármely férfit az izgatja legjobban, hogy egy n testben milyen műveletek végezhetők el.

Definíció: Ha egy m férfit nem izgatják az n testek, akkor m homomorfizmus. Ha m kondizni jár, akkor m izomorfizmus. Ha m-nek kocsija van, akkor m automorfizmus.

Az algebra alapdefiníciói: Amelyik m férfit az n nő kergeti, az az n ideálja. Amit kivet rá, az a háló. Amit akar tőle, az a gyűrű. Amit felhasznál hozzá, az a test. Mégis, amit a szexben előnyben részesít, az a csoport.

* f primitív függvénye g függvénynek, ha f deriváltja g

* sztochasztikus = statisztikai valószínűségen alapuló,

nemdeterminisztikus, nem megjósolható

* vágat: olyan élek halmaza, melyek nélkül a gráf nem összefüggő

* Hamilton-út: olyan út a gráfban, melynek során minden ponton pontosan egyszer megyünk át

* rang: a lineárisan független vektorok maximális száma

* |v| a v vektor hosszát jelenti

* ortogonális: merőleges